Menu
Meubels huren voor woningen? Huur bij KeyPro meubelverhuur!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KEYPRO B.V. GEVESTIGD TE GRONINGEN & AMSTERDAM

Artikel 1.    Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
KeyPro: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KeyPro B.V., hierna: ‘KeyPro’, gevestigd te Groningen, als gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie KeyPro een aanbieding heeft gedaan, een offerte heeft uitgebracht en/of met wie KeyPro een overeenkomst heeft gesloten;
Meubels & Decoraties: woninginrichting in de breedste zin van het woord ten behoeve van bewoning en verkoop(re)styling;
Aanverwante Dienstverlening: aanvullende werkzaamheden niet zijnde de levering van Meubels & Decoraties;
Overeenkomst: de Overeenkomst gesloten tussen KeyPro en Contractant;
Opdracht: de uit de Overeenkomst voortvloeiende door KeyPro te leveren Meubels & Decoraties of uit te voeren Aanverwante Dienstverlening;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.    Werkingssfeer
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van KeyPro, de door KeyPro opgemaakte en verzonden offertes daaronder begrepen, alsmede op de tussen KeyPro en Contractant gesloten Overeenkomst(en) en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen.
2.2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.
2.3. Algemene voorwaarden van Contractant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3.    Aanbieding en tot stand komen van de Overeenkomst
3.1. Elke aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders in de offerte vermeld. KeyPro is eerst gebonden nadat de Opdracht schriftelijk is aanvaard binnen de gestelde termijn van 30 dagen respectievelijk nadat bij een niet-schriftelijke opdrachtbevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
3.2. De overeengekomen prijs voor de Opdracht is – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – exclusief omzetbelasting, heffingen, invoerrechten en andere belastingen en/of rechten.
3.3. De door KeyPro opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte of aanbieding bekende prijzen voor onder meer grondstoffen- en materiaalprijzen, loonkosten en sociale lasten, alsmede accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van KeyPro worden geheven. Indien deze prijzen na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan heeft KeyPro het recht deze wijzigingen aan Contractant door te berekenen. Contractant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij gehouden is enige schadevergoeding te betalen, indien de doorberekening van de gewijzigde prijzen tot een prijsverhoging leidt van meer dan 15% van de oorspronkelijk geoffreerde of aangeboden prijs.
3.4. Indien Contractant na ontvangst van de opdrachtbevestiging of nadat de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, om welke reden dan ook wijzigingen in de Opdracht wenst aan te brengen, is KeyPro aan de wijziging slechts gebonden na schriftelijke akkoordbevinding. In dat geval is KeyPro steeds gerechtigd alle uit de wijziging voortvloeiende schade, met inbegrip van winstderving en kosten, alles in de ruimste zin en berekend naar de op dat moment door KeyPro gehanteerde prijzen en tarieven, aan Contractant in rekening te brengen.
3.5. Ter bepaling van de uit te voeren werkzaamheden dient Contractant alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden gratis beschikbaar te stellen.
3.6. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan KeyPro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan KeyPro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KeyPro zijn verstrekt, heeft KeyPro het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment door KeyPro gehanteerde prijzen en tarieven bij Contractant in rekening te brengen.

Artikel 4.    Duur, termijnen en uitvoering  
4.1. De Overeenkomst tussen KeyPro en Contractant wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen Opdracht of de overeengekomen periode, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan uitsluitend worden beëindigd door een schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van een kalendermaand. Overeenkomsten voor bepaalde tijd die na het verstrijken van de overeengekomen einddatum – stilzwijgend – worden voortgezet, worden voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2. De tussen KeyPro en Contractant overeengekomen termijn of periode, is voor KeyPro nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Contractant KeyPro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KeyPro dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4.3. KeyPro zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment in Nederland bekende stand der wetenschap/techniek.
4.4. KeyPro is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5. Contractant verleent in het kader van de uitvoering van de Opdracht aan KeyPro toegang tot de ruimte en stelt om niet nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit) ter beschikking ten behoeve van een goede uitvoering van de Opdracht.

Artikel 5.    Huur/Verhuur Meubels & Decoraties
5.1. Het gebruik van de Meubels & Decoraties die door KeyPro aan Contractant ter beschikking zijn gesteld, geschiedt ten titel van huur.
5.2. De Meubels & Decoraties worden in alle gevallen door of namens KeyPro geleverd, geplaatst, aangesloten (indien nodig) en opgehaald. KeyPro rekent voor deze ‘uithuiskosten’ in alle gevallen een vaste vergoeding.
5.3. Contractant zal de Meubels & Decoraties gedurende de gehele duur van de Overeenkomst behoorlijk gebruiken als een goed huisvader en overeenkomstig de door partijen daaraan gegeven bestemming. Het is Contractant niet toegestaan de Meubels & Decoraties zonder schriftelijke toestemming van KeyPro voor gebruik aan derden ter beschikking te stellen. Behoudens schriftelijke toestemming van KeyPro is Contractant niet bevoegd de Meubels & Decoraties zelf of door een ander dan de door KeyPro aangewezen partij te (laten) verplaatsen of te wijzigen. KeyPro kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
5.4. Contractant draagt er zorg voor dat KeyPro in de gelegenheid is de Overeenkomst uit te voeren doordat de plaats waar de Meubels & Decoraties dienen te worden gebruikt, goed toegankelijk, geschikt en veilig is en aan alle ter plaatse geldende voorschriften voldoet.
5.5. De door KeyPro ter beschikking gestelde Meubels & Decoraties mogen nimmer onbeheerd worden gelaten.
5.6. Contractant is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de Meubels & Decoraties. Hij is verplicht elke schade en ieder gebrek of storing onverwijld aan KeyPro te melden. KeyPro zal binnen 48 uur na ontvangst van een melding van Contractant voor reparatie of vervanging zorgen, tenzij dit in redelijkheid niet van KeyPro kan worden verlangd.
5.7. Alle reparaties zullen door of vanwege KeyPro worden verricht. In alle gevallen buiten normale slijtage, waaronder onder meer wordt begrepen onjuist of onzorgvuldig handelen, onvoldoende onderhoud, brand, explosie dan wel schuld van Contractant of derden, zijn de kosten van reparatie voor rekening van Contractant. De beoordeling van wat buiten normale slijtage valt, komt uitsluitend toe aan KeyPro.
5.8. Contractant wordt geacht de Meubels & Decoraties in goede staat, goede werking en schoon te hebben ontvangen, tenzij Contractant binnen 8 dagen na aflevering van de zaken schriftelijk anders heeft aangegeven. Contractant zal bij het einde van het gebruik de Meubels & Decoraties in de oorspronkelijke staat aan KeyPro ter beschikking stellen.
5.9. Contractant zal bij het einde van de huur direct de Meubels & Decoraties ter beschikking aan KeyPro stellen. Voor iedere dag dat Contractant ter zake nalatig is, is hij, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan KeyPro een boete verschuldigd gelijk aan het bedrag dat Contractant per dag aan huur verschuldigd was over de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van KeyPro op volledige schadevergoeding, indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen.
5.10. Contractant is zolang hij het gehuurde in zijn macht heeft aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere schade-oorzaak dan ook. Contractant verplicht zich de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal.
5.11. Indien Contractant de Meubels & Decoraties vóór het einde van de overeengekomen periode retourneert, levert dit nimmer een grond op voor restitutie van enig bedrag.

Artikel 6.    Koop/Verkoop Meubels & Decoraties
6.1 Gebruikte Meubels & Decoraties worden verkocht en geleverd in de staat waarin deze zich bevinden ten tijde van de bezitsverschaffing met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. KeyPro geeft geen enkele garantie voor de deugdelijkheid van de verkochte en geleverde zaken. Contractant is zich bewust dat het om gebruikte zaken gaat.
6.2. Nieuwe Meubels & Decoraties worden uitsluitend verkocht en geleverd met de garantie die door de leverancier of fabrikant van het betreffende goed op de betreffende Meubels & Decoraties wordt gegeven. KeyPro geeft nimmer verdergaande garanties op de verkochte Meubels & Decoraties dan beschreven in de vorige volzin.
6.3. Afwijkingen aan de verkochte en geleverde Meubels & Decoraties betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

Artikel 7. Aanverwante Dienstverlening
7.1. KeyPro neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden een inspanningsverplichting op zich en zal deze werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
7.2. KeyPro zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Contractant, mits dit naar oordeel van KeyPro bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst.
7.3. Indien en voor zover de werkzaamheden uit hoofde van de Aanverwante Dienstverlening inhouden dat KeyPro bemiddelt in de totstandkoming van enig contract met derden, is KeyPro nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de niet-totstandkoming van een dergelijk contract, noch zal dit een grond opleveren voor gehele of gedeeltelijke restitutie van de overeengekomen prijs, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst of een onderdeel daarvan.

Artikel 8.    Onderaanneming
8.1. KeyPro is gerechtigd de Opdracht in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Op uitdrukkelijk verzoek zal KeyPro aan Contractant mededelen of en indien zulks het geval is, in welke mate de Opdracht aan derden/ leveranciers is uitbesteed.
8.2. Ten aanzien van door derden vervaardigde producten en/of geleverde diensten is KeyPro jegens Contractant slechts als doorleverancier/tussenpersoon te beschouwen en is zij dan ook niet gehouden jegens Contractant voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde jegens KeyPro instaat.
8.3. Bij een eventuele schadeclaim zal KeyPro – zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn – bemiddelen tussen de derde en Contractant.
8.4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9.    Meerwerk 
9.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt de Opdracht uitgevoerd in de overeengekomen periode. Indien Contractant na het accepteren van de offerte werkzaamheden buiten die periode verlangt, worden de extra kosten die hieraan verbonden zijn als “meerwerk” in rekening gebracht, tegen de gebruikelijke tarieven die KeyPro ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden hanteert.
9.2. Onder meerwerk wordt voorts verstaan: een na het sluiten van de Overeenkomst verzwaring of uitbreiding van de door KeyPro uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 10. Betalingen 
10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de door KeyPro gefactureerde bedragen te geschieden in Euro’s, à contant, per bank of giro, onverminderd het recht van KeyPro om vooruitbetaling te verlangen van de gehele of periodieke prijs en/of zekerheid te verlangen voor de betaling daarvan.
10.2. Indien niet binnen 14 dagen na enig overeengekomen betalingstermijn is betaald, is Contractant zonder aanmaning in gebreke. Contractant is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente
verschuldigd ex art. 6:119a BW over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan.
10.3. Indien KeyPro haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, is Contractant in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag, met een minimum van € 250,–, terwijl indien vervolgens een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, Contractant daarnaast gehouden is alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel, etc. te vergoeden.
KeyPro is gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, indien hoger dan het gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan Contractant.
10.4. Indien Contractant een natuurlijk persoon is, dan zijn de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de Contractant-natuurlijk-persoon na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na
aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.
10.5. De in dit artikel opgenomen regeling met betrekking tot gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geldt ook indien KeyPro zich in een gerechtelijke procedure jegens Contractant heeft moeten verweren, tenzij KeyPro in het kader van die procedure bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing in het ongelijk is gesteld.
10.6. Betalingen worden in de eerste plaats aangewend ter dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking van de plaatsgevonden hebbende werkzaamheden, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend. Bij gebreke van (tijdige) betaling door Contractant van één schuld – uit welken hoofde dan ook – of betalingstermijn, worden alle andere schulden of betalingstermijnen terstond geheel opeisbaar. KeyPro kan, zonder daardoor in verzuim te raken, een aanbod tot betaling weigeren, indien Contractant een andere volgorde van de toerekening aanwijst. KeyPro kan volledige betaling van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
10.7. Contractant is niet gerechtigd de betaling van het door hem verschuldigde op te schorten op grond dat KeyPro enige verplichting uit hoofde van welke Overeenkomst dan ook jegens hem niet is nagekomen. Een beroep van Contractant op verrekening is eveneens uitgesloten.

Artikel 11. Beperking en uitsluiting aansprakelijkheid
11.1. Indien KeyPro toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst, heeft de dientengevolge ontstane aansprakelijkheid uitsluitend betrekking op directe schade. Voorts is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000,– [zegge: tienduizend Euro]. Ingeval van een verzekerd belang, is de aansprakelijkheid in dat geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van KeyPro in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
–  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KeyPro aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan KeyPro toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.3. KeyPro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.4. KeyPro is ook nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.5. Eventuele in het bedrijf van KeyPro aanwezige zaken van derden (zowel die van Contractant als van andere personen) zijn tegen geen enkel risico verzekerd. KeyPro is in geen enkel geval, ook niet bij diefstal, verduistering, vernieling of anderszins aansprakelijk.
11.6. Contractant verplicht zich de bij KeyPro aangeleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal.
11.7. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KeyPro of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
12.1. Zaken die door KeyPro in het kader van de overeenkomst worden geleverd en bestemd zijn voor eigendomsoverdracht aan Contractant, blijven eigendom van KeyPro totdat Contractant alle verplichtingen uit de met KeyPro gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. KeyPro blijft te allen tijde eigenaar van door haar verhuurde zaken, alsmede van het door haar ter beschikking gesteld materiaal, tenzij partijen anders overeenkomen.
12.2.  Het door KeyPro geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Contractant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
12.3. Contractant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KeyPro veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Contractant verplicht om KeyPro daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Contractant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan KeyPro ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is KeyPro gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Contractant zich er jegens KeyPro bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
12.4. Voor het geval KeyPro haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Contractant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan KeyPro en door KeyPro aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van KeyPro zich bevinden en deze terug te nemen.
12.5. Totdat Contractant aan KeyPro alle in het kader van de Overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan KeyPro de desbetreffende zaken van Contractant onder zich houden en daarop haar vordering met voorrang verhalen, tenzij Contractant ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

Artikel 13. Verjaring, verval en reclame
13.1. De rechtsvorderingen tegen KeyPro, waartoe een aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomst aanleiding geeft, verjaren door verloop van één jaar. Zij vervallen na twee jaren.
13.2. De verjaringstermijn c.q. vervaltermijn vangt aan op de eerste dag na afloop van een termijn van een kalendermaand na het sluiten van de betreffende overeenkomst.
13.3. Eventuele zichtbare gebreken in het door KeyPro geleverde dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan KeyPro te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan KeyPro te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat KeyPro in staat is adequaat te reageren. Contractant dient KeyPro in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
13.4. Indien Contractant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Contractant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het overigens bestelde en/of hetgeen waartoe hij KeyPro Opdracht heeft gegeven.

Artikel 14. Ontbinding 
14.1. Onverminderd de aan KeyPro verder toekomende rechten heeft zij het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
14.2. Contractant doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst krachtens de artikelen 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, tenzij in deze Voorwaarden of in de Overeenkomst anders is bepaald.
14.3. Indien Contractant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit deze of uit enige andere met KeyPro gesloten Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, toepassing WSNP, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Contractant, wordt hij geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en heeft KeyPro het recht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de aan KeyPro verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, die zij ten laste van Contractant heeft of mocht krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar. In dit geval worden de werkzaamheden direct stopgezet, de Meubels & Decoraties opgehaald en afgevoerd en worden alle werkzaamheden uitgevoerd tot en met de dag van onder dit artikel genoemde voorvallen, aan Contractant berekend, welk bedrag dan ook direct opeisbaar is.
14.4. Voor de gevallen zoals genoemd in het vorige lid verleent Contractant thans reeds en voor alsdan aan KeyPro een onherroepelijke toestemming om de ruimte te betreden alwaar zich de Meubels & Decoraties bevinden, teneinde deze af te kunnen voeren. Indien en voor zover Contractant in strijd handelt met de gegeven toestemming, verbeurt hij jegens KeyPro een niet voor matiging vatbare boete van € 250,– per dag dat Contractant hiermee in strijd handelt.

Artikel 15. Overmacht
15.1.     Een tekortkoming van KeyPro zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert.
15.2.    Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die KeyPro niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat KeyPro door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a)    bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
(b)    vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van KeyPro;
(c)    transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar KeyPro toe of van KeyPro naar Contractant wordt gehinderd of belemmerd;
(d)    oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen en/of weersomstandigheden waarvoor door het KNMI Code Rood is afgegeven;
15.3. In geval van overmacht heeft KeyPro binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
15.4.    Na ontbinding van de Overeenkomst heeft KeyPro recht op vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.
15.5.    KeyPro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KeyPro haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Een “open” calculatie die in de offerte van KeyPro is opgenomen moet altijd worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.
16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, KeyPro gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en KeyPro zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is KeyPro niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Contractant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 
17.1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de Overeenkomst komen toe aan KeyPro. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend KeyPro daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
17.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Contractant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd.
17.3. KeyPro heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen.
17.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door KeyPro tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van KeyPro, ongeacht of deze aan Contractant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
17.5. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Contractant noch KeyPro jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
18.1. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van KeyPro, tenzij de Nederlandse wet dwingend anders voorschrijft. KeyPro is voorts steeds bevoegd de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van Contractant te adiëren.
18.2. Op deze Overeenkomst – en alle Overeenkomst die daarvan het uitvloeisel zijn – is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag inzake de Internationale Koop van Roerende zaken
(Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Artikel 19. Slotbepalingen
19.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.
19.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
19.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Augustus 2017